Tinh Vẫn Các – thế lực đứng đầu Trung Châu do Dược Trần và Phong Nhàn cùng nhau sáng lập. Tinh Vẫn tông phái lấy tấn công cận chiến làm chủ đạo, gây sát thương lớn đồng thời lại có kỹ năng áp đảo quần thể.